Z6_PPGAHG8001LTA0QF59N7340GO7
Z7_PPGAHG8001LTA0QF59N7340G45

Декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2022г.

Дата на публикуване: 31.01.2022
Последна актуализация: 18.04.2022

РЕГИСТЪР

НА ПОДАДЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО

В ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА

за 2022 г.

ДАТА

ДЛЪЖНОСТ

ДЕКЛАРАТОР

ВИД ДЕКЛАРАЦИЯ

НАЛИЧИЕ НА НЕСЪВМЕСТИМОСТ

ПОДАДЕНА В СРОК

ЗАБЕЛЕЖКА

05.01.2022 г.

Кметски наместник на км. Сливовица

Огнян Пенчев Николов

Чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

 

не

да

 

Чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

07.01.2022 г.

Секретар на Община

Таня Николова Лазарова

Чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

 

да

 

22.03.2022 г.

13.04.2022 г.

Старши счетоводител

Антоанета Богданова Маймарева

Чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

 

не

да

 

Чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

 

 

Списък на лицата, които не са подали декларации в срок: Към 13.04.2022 г. няма такива.