Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K85
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CL0

Местни данъци и такси

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 16.06.2021

Информация за

заплащане на дължими данъци и такси

в отдел "Местни приходи"

От месец януари се приемат плащания за данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци, данък върху превозните средства, такса за притежаване на куче и патентен данък за текущата година.

При заплащане до 30 април, отстъпката е 5%. Тя важи за данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци, данък върху превозните средства и патентен данък заплатен до 30 януари на текущата година.

Още едно много важно уточнение – съгласно нормативната уредба, задълженията за съответния местен налог се погасяват по реда на възникването им, тоест за заплащане на текущи задължения следва предходните данъчни периоди да бъдат надлежно погасени.

Община Златарица предоставя възможност за плащания:

  1. В брой - на касите на общината и ПОС терминал, находящи се в сградата на общинска администрация град Златарица;
  2. Чрез касите на „Изипей“ АД, „Български пощи“ ЕАД, „Банка ДСК“ ЕАД, e-Pay и електронно банкиране;
  3. Чрез банков превод от банковата сметка на община Златарица

Централна кооперативна банка – офис Златарица

IBAN BG81 CECB 9790 8759 4730 00

BIG CECBBGSF

 

Код за плащане:

Окончателен годишен (патентен) данък             441400

Данък върху таксиметров превоз на пътници    441400

Данък върху недвижимите имоти                           442100

Данък върху превозните средства                         442300

Такси за битови отпадъци                                       442400

Туристически данък                                                   442800

Такса за притежаване на куче                                 448013

 

Задълженията за местните данъци и такси можете да проверите на сайта на общината или на сайта на НАП:

  1. В електронна справка за местните данъци и такси можете да влезете чрез  ЕГН/БУЛСТАТ/ЛНЧ и ПИН-код, който може да получите от отдел „Местни приходи“ при Община Златарица на адрес: гр. Златарица, ул. „Стефан Попстоянов“ № 22 срещу представен документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно;
  2. На сайта на НАП - чрез ПИК на НАП. Персонален идентификационен код може да получите от офисите на Национална агенция за приходите.