Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24N6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CP0
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C93

Бюджет и финансови отчети

Дата на публикуване: 08.09.2020
Последна актуализация: 13.06.2021

Общината има самостоятелен бюджет. Общинският бюджет е самостоятелна финансова сметка за приходите и разходите на общината за една бюджетна година. С общинския бюджет се определят и осигуряват парични средства, с които се финансират местни и делегирани от държавата дейности. Финансирането на местните и делегираните от държавата дейности се извършва от общината в интерес на местната общност и при спазване принципите на законосъобразност, целесъобразност, ефективност, ефикасност и публичност.

Общинският бюджет е публичен и се контролира от местната общност по ред, определен от общинския съвет и от определените със закон компетентни органи. Приходите в общинския бюджет са:

1. собствени приходи от: местни данъци при условия, по ред и в граници, установени със закон; местни такси по ред, установен със закон; услуги и права, предоставяни от общината; общинска собственост; глоби и имуществени санкции; лихви и неустойки; други постъпления;

2. държавни трансфери за: субсидии; субвенции; безлихвени заеми от централния бюджет за финансиране на разходи, в т.ч. за данък върху добавената стойност, до възстановяването им по одобрени проекти и програми, финансирани от Европейския съюз;

3. трансфери между разпоредители с бюджетни кредити.

При формирането на приходната част на общинския бюджет общинският съвет определя постъпленията от: местни данъци; местни такси; предоставяните от общината услуги и права; управлението и разпореждането с общинско имущество; глоби и имуществени санкции; лихви, неустойки и други неданъчни приходи.

Z7_PPGAHG800PUHF0646RH9BAG6M1

pochistvane na bulgaria 2022

Дата на публикуване: 18.11.2022
Последна актуализация: 18.11.2022

ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА

ОБЯВА

 


Община Златарица ще се включи в десетата подред национална кампания „Да изчистим България заедно“ на БТВ Медиа Груп.

През 2022 г. инициативата ще се проведе под надслов „Подай ръка на природата“ и е насочена към личната отговорност и принос в грижата за чистотата, бъдещето и.                      

Денят, определен за голямото почистване, е 17 септември (събота) 2022 година.    

На желаещите граждани, ведомства, фирми и организации да подкрепят инициативата, ще бъдат предоставени чували и ръкавици.

Необходимите консумативи могат да се вземат от сградата на Община Златарица. Пълните чували трябва да се оставят до контейнерите за битови отпадъци, за да бъдат извозени своевременно. Служителите от общинска администрация Златарица, ще се включат в кампанията на 17 септември, като почистят замърсени терени на територията на общината.

При желание от страна на доброволци да се присъединят към тях, сборният пункт ще бъде пред сградата на Община Златарица в 9:00 ч. на 17.09.2022 г.

Тел. за връзка : 0879540235
Лице за контакт: Татяна Йорданова мл. експерт ,,Екология, гори и земеделие’’