Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M07
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3QQ2

Обява на конкурс за длъжността – Началник отдел«Социални дейности» в Общинска администрация-Петрич

Дата на публикуване: 28.08.2020
Последна актуализация: 16.04.2021

Обява на конкурс за длъжността – Началник отдел «Социални дейности» в Общинска администрация-Петрич