Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0MG5
Z7_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT01D7

Община Баните открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на движим дълготраен актив (движима вещ)

Дата на публикуване: 28.08.2020
Последна актуализация: 16.04.2021

Община Баните, област Смолян съгласно Заповед № РД-104/16.03.2020 г., обявява, че: на 06.04.2020 г. от 11:00 часа в заседателната зала (стая №404), в сградата на общинска администрация, намираща се на ул. „Ст. Стамболов” №3, ще се проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на движим дълготраен актив  -  частна общинска собственост.