Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0MG5
Z7_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT01D7

Община Баните открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот-ПОС

Дата на публикуване: 28.08.2020
Последна актуализация: 16.04.2021

Община Баните, област Смолян съгласно Заповед № РД-252/12.09.2019 г., обявява, че: на 10.10.2019 г. от 13:00 часа в заседателната зала (стая №404), в сградата на общинска администрация, намираща се на ул. „Ст. Стамболов” №3, ще се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот -  публична общинска собственост.