Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M85
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UH7

Съобщение инт.УПИ ІІІ

Дата на публикуване: 28.08.2020
Последна актуализация: 16.04.2021

Съобщение:  инж. Минка Салагьорова – Зам. Кмет по „ТСУ, С, Б и ОР” на Община Петрич
                 /съгласно заповед № ІV-А-122/21.04.2020 год. на Кмета на община Петрич/

         С настоящето на основание чл. 18а, ал. 10 от АПК,  Общинска администрация – гр. Петрич съобщава на Магдалена Борисова Мраценкова-гр. Благоевград, ж.к. „Ален мак”, бл. № 38, Вх. А, ет. 4, ап. 11, наследник на Димитър Николов Кунгалов, в качеството и на заинтересована страна като собственик, че със заповед № І-С-94/14.07.2020 год. на Кмета на Община Петрич е одобрен Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 49312.17.11 по КККР на с. Рупите, местност „Кожух” с площ 3 221 кв. м. и поземлен имот с идентификатор 49312.17.12 местност „Кожух” с площ 2 783 кв. м по КККР на с. Рупите, землище на с. Рупите, общ. Петрич, с който от същите се образува нов УПИ ІІІ с площ 6 004 кв. м., с отреждане за „Културно историческо наследство” /КИН/ за реализиране на обект от Първостепенно значение „Реставрация, консервация, опазване, популяризиране и развитие на археологически парк „Античен град Хераклея Синтика” и прилежащи некрополи”.    
        Заповедта и одобреният проект са  изложени за справка в Общинска администрация гр. Петрич, кметство с. Кърналово, етаж 2 и в 7-дневен срок от датата на обявяването на сайта на общината, заинтересованото лице може да получи копие от заповедта.
       В четиринадесет дневен срок от датата на публикуване на настоящото съобщение, същата подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ пред съответния Административен съд, считано от датата на изтичане на 7-дневния срок от настоящото съобщение.