Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M85
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UH7

Обява на конкурс за длъжността – Началник отдел«Социални дейности» в Общинска администрация-Петрич

Дата на публикуване: 28.08.2020
Последна актуализация: 16.04.2021

Приложение No 1към  Заповед No РД-04-108/ 30.07.2020 г..РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯМИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕИ ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ “ЗЕМЕДЕЛИЕ” БЛАГОЕВГРАДОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЕТРИЧОБЯВАВъв  връзка  с  провеждане  на  процедурапореда  на  чл.37в  от  Закона  за собственоста и ползването на земеделските земи за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2020-2021година, Общинска служба по земеделие гр. Петрич, информира собствениците и ползвателите на земеделски земи,че  са изготвени предварителни  регистри  по  чл.72,  ал.2от  Правилника  за  прилагане  на  Закона  за собствеността  и  ползването  на  земеделските  земиза  землищата  на  гр.  Петрич,  с. Беласица, с. Рупите, с. Ключ, с. Кулата, с. Рибник, с. Митино, с. Генерал Тодоров, с. Капатово, с. Кърналово, с. Гега и с.Чуриченив общ. Петрич,  Обл. Благоевград.Регистрите саобявени на интернет страницата наОбластна дирекция „Земеделие“ град Благоевград,както и сана разположение на заинтересованите лица в Общинска служба по земеделие.На основание чл.72, ал.5 от ППЗСПЗЗпромени в предварителните регистри могат да се правят в срок до 15 август 2020г.при промяна в декларациите/заявленията, както и за отстраняване на допуснати грешки и неточности по инициатива на общинската служба по земеделие или въз основа на одобрени заявления на заинтерисуваните лица.ИЛИЯ ПАШОВ  (П)Началник на Общинска служба по земеделие Петрич04.08.2020г.