Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2H10
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ18A4

Анкета за проучване на удовлетвореността на потребителите на административни услуги в Община Павликени

С цел повишаване и подобряване качеството на предлаганите административни услуги от общинска администрация Павликени, моля дайте Вашите мнения и предложения:
Анкета за проучване на удовлетвореността на потребителите на административни услуги в Община Долна баня
Имате ли постоянен достъп до служителите от общинска администрация?
Доволни ли сте от обслужването на служителите, работещи в общинска администрация?
Достатъчно любезни и отзивчиви ли са според вас служиелите на общинска администрация?
Доволни ли сте от бързината на обслужването?
Достатъчно компетентни ли са общинските служители според Вас?
Ефективно и в срок ли е обслужването от общинска администрация?
Удобно ли е за Вас работното време на общинската администрация?
Имало ли е случай, когато не Ви е било обърнато внимание от служител на администрацията?
Получавате ли помощ от служители на общинска администрация при попълване на документи?
Вашите препоръки за подобряване на административното обслужване са:
Посочете най-важните насоки, в които трябва да се развива и подобрява административното обслужване: