Z6_PPGAHG8009P880Q31C9LDB10N3
Z7_PPGAHG8009P880Q31C9LDB10F2

„Първа копка“ на площадката на обект: „Ремонт и благоустрояване на открита комбинирана спортна площадка в УПИ І пл. 991 кв.69 гр. Роман, община Роман “

Дата на публикуване: 30.03.2021
Последна актуализация: 30.03.2021