Z6_PPGAHG8009V440QP98PEM80GK7
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1S86

Приложение №1А - Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии от 1.04 до 31.12. 2022 г.

Дата на публикуване: Mar 7, 2022