Z6_PPGAHG8009V440QP98PEM80GK7
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1S86
Дата на публикуване:

Приложение №1 - Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии от 1.01. до 31.03.2022 г.

Jan 12, 2021