Z6_PPGAHG8009V440QP98PEM80GK7
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1S86
Дата на публикуване:

Становище относно регистриране и отчитане на вътреобщностни дистанционни продажби на стоки, съгласно ЗДДС и Наредба № Н-18

Sep 14, 2021