Z6_PPGAHG8009V440QP98PEM80GH3
Z7_PPGAHG8009V440QP98PEM80SO0

СЪДЪРЖАНИЕ

Оперативна програма „Добро управление“

 

1. Проект „Повишаване на професионалната компетентност на служителите от териториалните структури на НАП, чрез провеждане на специализиранo обучениe за прилагане на Национални счетоводни стандарти /НСС/“ по Оперативна програма „Добро управление“. 

Проектът се изпълнява по Договор № BG05SFOP001-2.019-0003-С01/12.06.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проектът има за цел усъвършенстване на квалификацията и капацитета на служителите на НАП при изпълнение на служебните им задължения.

 

Резюме на проекта

 

Обща стойност на проекта: 108 345,60 лв. /европейско финансиране – 92 093,80 лв., национално съфинансиране – 16 251,80 лв./

 

Период на изпълнение на проекта: 12.06.2020 – 12.12.2021 г.

 

2. Проект „Електронният документ в административните производства по ДОПК/АПК. Теоретически и практически аспекти“ Оперативна програма „Добро управление“. 


Проектът се изпълнява по Договор № BG05SFOP001-2.019-0004-С01/12.06.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проектът има за цел подобряване на специализираните знания и умения на служители на дирекции ОДОП и ТД на НАП за регулиране и уреждане на процеса по обмен на документи в административното производство.

 

Резюме на проекта
 

Обща стойност на проекта: 64 800 лв., от които 55 080,00 лв. европейско и 9 720,00 лв. национално съфинансиране.
 

Период на изпълнение на проекта: 12.06.2020 – 12.12.2021 г.
 

 

Програма „Еркюл” III на Европейска служба за борба с измамите


Проект "Усъвършенстване на механизма за прилагане на фискален контрол, с цел постигане на висока степен на защитата на финансовите интереси на Р България и Европейския съюз“ по OLAF. 

Проектът се изпълнява по Споразумение № 101014769 — BG-NRA-FISCCTRL-2020 от 09.12.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програма „Еркюл” III на Европейска служба за борба с измамите (OLAF).
Проектът има за цел да модернизира и усъвършенства механизма за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск и да допринесе за повишаване защитата на финансовите интереси на България и системата на собствени ресурси на ЕС.

 

Резюме на проекта

 

Стойност на проекта: 596 200,00 евро /финансиране от OLAF – 476 960,00 евро, съфинансиране от НАП – 119 240,00 евро.);

 

Период на изпълнение на проекта: 01.01.2021 – 30.04.2023 г.

 

Програма „Инструмент за техническа подкрепа“

 

1. „Подобряване на управлението на спазването чрез внедряване в Национална агенция за приходите на България на модели за опознаване на външния контекст и повлияване на поведението на данъкоплатците“ по Програма „Инструмент за техническа подкрепа“

Проектът представлява предоставяне на техническа подкрепа (консултантска помощ) на НАП, с цел развиване на капацитет за изследване, опознаване, разбиране и прогнозиране на външния за агенцията контекст, включително икономическите,  демографските, социалните и други влияещи на данъчното спазване условия,  както и за прилагане на иновативни методи за разбиране на поведенческите модели на клиентите на агенцията и за влияние върху тяхното поведение.

 

Резюме на проекта 

 

2. „Разработване и внедряване на модел за „Хоризонтален мониторинг“ в Българската приходна администрация“ по Програма „Инструмент за техническа подкрепа“

Проектът представлява предоставяне на техническа подкрепа (консултантска помощ) на НАП, във връзка с проектиране, разработване и внедряване на модел за хоризонтален мониторинг, съобразен със средата (вътрешен и външен контекст), в която работи приходната администрация. Хоризонталният мониторинг се отнася до установяване на взаимно доверие между данъкоплатците и НАП, и до по прецизно уточняване на отговорностите един към друг, както и възможностите за прилагане на закона и спазване на поети ангажименти по споразумения между страните.

 

Резюме на проекта

 

3. Проект „Разработване и внедряване на методология за оценка на корупционния риск в НАП на Р България“ по Програма „Инструмент за техническа подкрепа“

Проектът представлява предоставяне техническа подкрепа (консултантска помощ) на НАП в областта на борбата с корупцията. Целта е да бъде изготвена и внедрена методология за оценка и управление на корупционния риск в НАП чрез преглед на съществуващата правна рамка, подбор и анализ на референтния показател в други държави членки и разработване на учебни материали и провеждане на обучения.


Резюме на проекта

 

4. Проект „Повишаване на мрежовата и информационна сигурност в НАП“ по Програма „Инструмент за техническа подкрепа“

Проектът представлява предоставяне на техническа подкрепа (консултантска помощ) на НАП, с цел подобряването на мрежовата и информационната сигурност на агенцията. Целта ще бъде постигната чрез надграждането на знанията и уменията на експертите по киберсигурност в НАП, като същевременно се създаде стабилна рамка за управление на киберсигурността, в съответствие с националните и европейски изисквания. 

Резюме на проекта 

 

5. „Повишаване на доброволното спазване чрез внедряване на SAF-T в България“ по Програма „Инструмент за техническа подкрепа“

Проектът представлява предоставяне на техническа подкрепа (консултантска помощ) на НАП, която да разработи и подготви за изпълнение всички условия за събиране на счетоводни данни от големите и средни данъкоплатци в унифициран формат на базата на Стандартен одитен файл за данъчни цели (SAF-T), в това число да изгради своя административен капацитет по отношение на познания, умения и специфична техническа експертиза. 

Резюме на проекта 
 

 

Пилотна програма за техническа помощ на IOTA

Проект “Разработване и внедряване на Програма за управление на данни (data governance) в НАП)“ по Програма „Пилотна програма за техническа помощ на IOTA“

В резултат на изпълнението на проекта се очаква  да се увеличи ползваемостта на обработваните данни в НАП, както и да се подобри качеството на извършваните анализи и базираните на тях решения.  Проектът е ориентиран и към повишаване ефективността на мерките за информационна сигурност. В рамките на проекта се очаква да бъде изграден вътрешен капацитет в НАП, който да изпълнява и надгражда внедрената Програма за управление на данни.
 

Резюме на проекта 

 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

Проект „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки чрез прилагане на схема за подпомагане от Национална агенция за приходите (НАП)“ 


Проектът се изпълнява по Договор № BG16RFOP002-2.094-0006-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектът цели осигуряването на бърз и ефективен механизъм за подкрепа на българските микро, малки и средни предприятия, засегнати от временните противоепидемични мерки, въведени в страната, с цел запазване на тяхната дейност, чрез прилагане на схема за подпомагане от Националната агенция за приходите.

 

Резюме на проекта

 

Обща стойност на проекта: 141 000 000 лв. (европейско финансиране - 119 850 000 лв., национално финансиране - 21 150 000 лв.)

 

Период на изпълнение: 19.01.2021 – 19.01.2023 г.

 

Покана за пресконференция по проект „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки чрез прилагане на схема за подпомагане от Национална агенция за приходите (НАП)“

 

Оперативна програма „Региони в растеж“

„Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на ТД на НАП-Бургас (ул. „Цар Петър“ № 5Б)“ по Оперативна програма „Региони в растеж“


Проектът се изпълнява по Договор № BG16RFOP001-1.004-0013-CO1 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж”
Бенефициент по проекта е Община Бургас, а НАП - един от партньорите по проекта. Основната цел е повишаване на енергийната ефективност в сградата на ТД на НАП в гр. Бургас, чрез въвеждане на енергоспестяващи мерки по сградни ограждащи елементи и инсталации и осигуряване на достъпна среда за хора в неравностойно положение. С приключването на ремонтните дейности ще се подобрят експлоатационните характеристики, респективно ще се удължи и жизнения цикъл на сградата. Не на последно място ще бъде подобрена работната среда на служителите, както и на посетителите на обществената сграда.
 

Резюме на проекта:

 

Обща стойност на проекта: 2 996 731.63 BGN лв., от които: 

  • размер на отпуснатата БФП е 999 498.00 лв; 
  • размер на собствен принос е 1 997 233,63 лв. 

 

Период на изпълнение на проекта: 02.10.2020  - 02.10.2022 г.

 

Обща стойност на проекта: 108 345,60 лв. /европейско финансиране – 92 093,80 лв., национално съфинансиране – 16 251,80 лв./

 

Период на изпълнение на проекта: 12.06.2020 – 12.12.2021 г.

 

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!