Z6_PPGAHG8009V440QP98PEM80GH3
Z7_PPGAHG8009V440QP98PEM80SO0

СЪДЪРЖАНИЕ

Проект „Надграждане на основните системи на НАП за предоставяне на данни и услуги към вътрешни и външни системи“ (Оперативна програма „Добро управление“)


В изпълнение на проекта са надградени информационните системи на НАП за предоставяне на електронни административни услуги и е изградена архитектура, ориентирана към услуги (SOA), с цел предоставянето на качествени, ефективни и леснодостъпни електронни услуги за гражданите и бизнеса. 
Постигнати са повишаване качеството и бързината на предоставяните от НАП електронни административни услуги; подобряване на производителността и ефективността на основните информационни системи на НАП за обмен на данни и предоставяне на услуги към вътрешни и външни системи; осигуряване на надеждност, сигурност и непрекъсваемост на дейността на НАП, чрез обновяване на технологичната среда, позволяваща предоставянето на съвременни електронни услуги, базирани на SOA; изграждане на вътрешен капацитет в НАП за поддържане и развитие на архитектура, ориентирана към услуги.
 

 

Проект „Подпомагане на борбата с данъчни измами и сивата икономика в Република България чрез подобряване на техническата обезпеченост на НАП за извършване на компютърни разследвания“ (Програма "Еркюл" III).


Като в резултат от реализирането на дейността, Приходната агенция на РБ придоби оборудване, необходимо за функциониране на IT-Forensic лаборатории/работни места в своите структури. Това доведе до постигане на повишена ефективност при събиране на качествени доказателства в електронен вид, необходими за осъществяваната от НАП контролна дейност, вкл. за разкриване и противодействие на укрити приходи и схеми за данъчни измами. НАП вече разполага с необходимото оборудване /хардуер и софтуер/, гарантиращо събирането на доказателства в хода на контролните производства по начин, осигуряващ тяхното използване при мотивиране на издаваните актове и последващата им стабилност в хода на административни и съдебни обжалвания.
Като краен резултат се повиши събираемостта на данъчни задължения и се ограничениха загубите за националния бюджет, както и за бюджетите на други ДЧ на ЕС. 

 

Проект „Осигуряване на електронен обмен на социалноосигурителна информация между България и ЕС“. Механизъм за свързване на Европа (CEF)

В рамките на Механизъм за свързване на Европа, НАП (в качеството на координатор) реализира проект „Осигуряване на електронен обмен на социалноосигурителна информация между България и ЕС“, в партньорство с Националния осигурителен институт, Националната здравноосигурителна каса и Агенцията за социално подпомагане. Чрез изпълнението на проекта се постигна развитие на системите на българските контактни точки, което позволява бърз електронен обмен на данни свързани със социалноосигурителната информация в рамките на ЕС.

 

Проект „Подобряване на сътрудничеството и моделите за контрол в превенцията на измами, свързани с митнически режими 4200 и 4000, засягащи системата на собствени ресурси на ЕС“

Проектът е изпълнен по Споразумение № 831515 — BG-NRA-REG4200-4000 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Еркюл“ III на Европейска служба за борба с измамите (OLAF). Проектът има за цел да защити финансовите интереси на Република България и системата на собствени ресурси на ЕС, чрез оптимизиране на контролната дейност на НАП България в областта на превенцията и разследването на нередности и данъчни измами, свързани с прилагането на митнически режими 4200 и 4000, чрез засилване на транснационалното сътрудничество с приходните администрации от Балканския регион.

 

Проект „Надграждане на знанията и уменията на служители на НАП, чрез участие в специализирани обучения“ по Оперативна програма „Добро управление“

В изпълнение на заложените дейности по проекта, бяха обучени общо 315 служители на НАП, получили сертификат за преминато обучение. В резултат на проведените обучения служителите от функции „Събиране“, „Държавни вземания” и от дирекции „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ надградиха своите знания и умения  свързани с промените в Закона за особени залози (ЗОЗ), конкуренцията между изпълнителното производство по ДОПК, ГПК, производството по ЗОЗ и промените в областта на вещното право, ограниченията на правото на собственост и вещни тежести. 

 

Проект „Обновяване, саниране, ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сграда на Община Перник и Областна администрация” по Оперативна програма „Региони в растеж“

С реализирането на дейностите бяха постигнати следните резултати: обновена, санирана и ремонтирана административна сграда, положена топлоизолация по фасадните стени на цялата сграда, извършен ремонт и топлоизолация на покрив, монтирана нова PVC дограма, ремонтирани отоплителна и водопроводна инсталации,  енергоспестяващо осветление, ремонтирани етажни разпределителни табла и ГРТ, изградена пожароизвестителна система,    мълниезащитна и заземителна инсталация, монтирани три фотоволтаични инсталации за производство на електроенергия за собствени нужди, съпътстващи мерки, допринасящи за постигане на клас на енергопотребление „А“, постигнато по-високо ниво на енергийна ефективност, както и намалени разходи на енергопотребление.

 

Проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на НАП в град Пазарджик“ по Оперативна програма „Региони в растеж“

Сградата на НАП представлява административна двуетажна масивна сграда, използвана от Община Пазарджик. Тя е публична държавна собственост, като е обявена за архитектурен паметник. С реализирането на дейностите бяха постигнати следните резултати: обновена, санирана и ремонтирана административна сграда, положена хидроизолация на покрив, положена топлоизолация по ограждащите конструкции, подменена дограма, подменен стар и неефективен котел с нов, подменена горивна база и включване в градската газоразпределителна мрежа, подменена стара отоплителна инсталация, постигнато по-високо ниво на енергийна ефективност, намалени разходи на енергопотребление, както и достигнат клас „С“ на енергопотребление на сградата.

В рамките на четири реализирани проекта по ППСР, НАП е получила техническа (консултантска) подкрепа от страна на експерти от данъчни администрации на държави членки и външни консултанти, с цел подобряването на дейността на бизнес функции на агенцията. Проучени са опит и добри практики в държави членки, разработени са нормативни документи и са проведени специализирани обучения/ семинари за служители на НАП.

 

Програма за подкрепа на структурните реформи

Проект „Укрепване на административния капацитет на Национална агенция за приходите при мониторинга и контрола на електронната търговия“ (етап 1 и етап 2)

Изпълнението на проекта допринесе за изграждането на висококвалифициран административен капацитет на централно и териториално ниво в НАП, притежаващ необходимите практически знания и умения за осъществяване на ефективен контрол върху електронната търговия, с цел повишаването на събираемостта на данъци и намаляване дела на сивата икономика в областта на електронната търговия в България.

 

Основни резултати от изпълнението: 

  • технически доклад с анализ на правната рамка на електронната търговия;
  • технически доклад с анализ на оперативната рамка на електронната търговия, вкл. Оперативен наръчник за провеждане на контролни производства на електронни търговци;
  • технически доклад за разработване на стратегическа рамка на електронната търговия;
  • проведени семинари тип „обучение за обучаващи“ за 75 служители на НАП, занимаващи се с контрол на електронната търговия.

 

Проект „Фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на България“

Изпълнението на проекта допринесе за подобряването на възможността за автоматичен анализ на риска, при проследяването на превоза на стоки с висок фискален риск, както и за създаването на възможност за предварително деклариране на движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България.

Основен резултат от изпълнението: 

  • разработена техническа спецификация за аналитичен софтуер, в подкрепа на процеса по автоматизация на контрола върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на България.

 

Проект „Промяна в подхода за събиране на просрочени публични задължения“

Изпълнението на проекта допринесе за повишаване на общите приходи от публични вземания, вкл. повишаване на събирането на просрочени публични вземания; нарастване на доброволното изпълнение, чрез третиране на длъжника с техники на поведенческите науки за повишаване на неговата мотивация; оптимизиране на разхода на време, ресурс и капацитет.

Основен резултат от изпълнението:

  • разработена/ен стратегия/наръчник за събиране на просрочени публични задължения.

 

Проект „Придобиване на специфични умения и представяне на добрите практики в сферата на трансферното ценообразуване чрез провеждане на специализирано обучение“

Изпълнението на проекта спомогна за изграждането на висококвалифициран екип в НАП, притежаващ необходимите знания и умения за прилагане на правилата за трансферно ценообразуване и противодействие на отклонението от данъчното облагане. Проектът допринесе за подобряване на качеството на контролните дейности и ограничаване на риска от неспазване на данъчното законодателство, както и за повишаване на прозрачността и предсказуемостта на действията на НАП и създаване на усещане сред данъкоплатците за справедливост на данъчното облагане, чрез прилагане на единен, систематизиран и ефективен подход за контрол върху сделките между свързани предприятия.

Основни резултати от изпълнението:

 

  • разработени въпросници и инструменти за използване от органите по приходите на НАП, в хода на извършваните контролни производства в областта на трансферното ценообразуване;
  • проведено обучение за 78 служители на НАП в областта на трансферното ценообразуване.

 

Проект „Подобряване процеса на оценка на данъчните липси в Национална агенция за приходите“

Проектът допринесе за подобряването на процеса на оценка на данъчните липси на високо ниво и придобиването на нови познания в тази област. В рамките на изпълнението му бяха извършени представяне/запознаване с методологията на МВФ „отгоре-надолу“ за оценка на данъчните липси; подготвителен етап за оценка на приходните липси (подготовка на данните, корекции свързани с данъчното законодателство); оценяване на данъчните липси, съвместно с експерти от МВФ; анализиране и представяне на крайните резултати.

Основни резултати от изпълнението:

 

  • доклад „Програма за анализ на несъответствията при администрирането на приходи - несъответствия в приходите от данъка върху добавената стойност“;
  • доклад „Програма за анализ на несъответствията при администрирането на приходи - несъответствия в приходите от корпоративно подоходно облагане“.

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!