Z6_PPGAHG8009V440QP98PEM80GH3
Z7_PPGAHG8009V440QP98PEM80SO0

СЪДЪРЖАНИЕ

Изпълнени проекти над 5 години

  • „Надграждане на Системата за управление на приходите чрез разработване на софтуерно приложение в подкрепа на контролната дейност в НАП – Информационна система „Контрол” (Оперативна програма „Административен капацитет“);
  • „Изграждане и внедряване на Управленска информационна система/Data Warehouse (УИС) в НАП и създаване на вътрешен капацитет за развитието на УИС“ (Оперативна програма „Административен капацитет“);
  • „Разработване и внедряване на електронен регистър за обезпечаване на дейността по административното сътрудничество с държавите-членки на ЕС при събиране на публични вземания – Информационна система “Взаимна помощ при събиране” (Оперативна програма „Административен капацитет“);
  • „Изграждане на достъпна за гражданите и бизнеса интегрирана информационна система на НАП в съответствие с принципите на електронното управление“ (Оперативна програма „Административен капацитет“);
  • „Повишаване на нивото на информационна сигурност и защита на данните в НАП чрез подготовка за сертифициране по стандарт БДС ISO/IEC 27001:2006 „Системи за управление на сигурността на информацията. Изисквания“ (Оперативна програма „Административен капацитет“).
     

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!