Z6_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1V21K2
Z7_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1V21C6

СЪДЪРЖАНИЕ

Редът за упражняване на правата в качеството Ви на субекти на лични данни съгласно чл. 15-21 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 Април 2016 г. относно защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защита на данните) е чрез подаването на писмено заявление до Националната агенция за приходите. Подаването на посочените образци на Заявления се осъществява от самите субекти или упълномощени от тях лица лично в териториалните структури на НАП в страната или по електронен път, подписани с квалифициран електронен подпис. Администраторът предоставя на заявителя информация относно предприетите действия, без ненужно забавяне и във всички случаи в срок до един месец от получаване на заявлението. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията. Администраторът информира заявителя за всяко такова удължаване в срок до един месец от получаване на искането, като посочва и причините за забавянето. Когато заявителят подава искане по електронен път, по възможност информацията се предоставя по електронен път, освен ако заявителят не е поискал друго.


 

Образци на заявления

Заявление за коригиране на лични данни
26.02.2021

Заявление за достъп до информация при обработването на лични данни
26.02.2021

Заявление за ограничаване обработването на лични данни
26.02.2021

Заявление за преносимост на лични данни
26.02.2021

Заявление за възражение за обработване на лични данни
26.02.2021

Заявление за изтриване на лични данни
26.02.2021

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!