Z6_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1V21K2
Z7_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1V21C6

СЪДЪРЖАНИЕ

Национална агенция за приходите (НАП) е администратор на лични данни и обработва такива на основание чл. 6, т. 1, б. “в“ и б. “д“ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните (ОРЗД). Обработването се извършва законосъобразно, добросъвестно, по прозрачен начин, за конкретни цели и при сведени до минимум данни, като същите трябва да бъдат точни, с ненарушена цялост и поверителност.

Доверието в агенцията като надежден администратор на лични данни от страна на административни органи, лица, осъществяващи публични функции, организации, предоставящи обществени услуги, физически лица, национални и международни партньори, се изгражда чрез въвеждането на подходящи технически и организационни мерки, които имат за цел постигане на максимална защита на обработваните в НАП лични данни.

 
Част от планираните комплексни мерки в тази насока е доставянето и въвеждането в експлоатация на нова информационно-комуникационна инфраструктура. С оглед спазването на разпоредбите на чл. 35, т. 1 от ОРЗД и предвид факта, че дейностите са свързани с осъществяване на миграция на данни от съществуващи към нови технически средства, използвайки нови технологии, при мащабно обработване, Национална агенция за приходите извърши оценка на въздействието върху защитата на данните (ОВЗД). Освен, че ОВЗД се явява важен инструмент за спазване на „принципа на отчетност“, залегнал в ОРЗД, тя представлява на практика предварителна писмена оценка на начина и степента на въздействие на планираните операции по обработване на лични данни върху тяхната защита. 

След извършения задълбочен анализ се установи, че дейностите по миграция от съществуващи към нови технически средства, използвайки нови технологии, няма да породят висок риск за правата и свободите на физическите лица. Компетентните технически звена и длъжностни лица в агенцията планираха допълнителни мерки за гарантиране на целостта и поверителността на данните. 

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!