Z6_PPGAHG8009V440QP98PEM80GP1
Z7_PPGAHG8009V440QP98PEM80SK2
Дата на публикуване:

Годишен отчет за постъпилите в НАП през 2015 г. заявления за достъп до обществена информация и издадените решения или други актове по тях.

May 19, 2021