Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3KF0
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SG4

СЪДЪРЖАНИЕ

Наименование

Наименование на услугата в портала за електронни услуги на НАП е "Информация, подавана от лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин". 

Кой подава информация

Информация в НАП подават лица, които извършват продажба на стоки или услуги чрез електронен магазин, предоставят платформа за извършване на продажби в интернет и приемат плащания, за които се изисква издаване на фискален бон (чл. 3. ал. 1 и чл. 52м, ал. 1 от Наредба №Н-18).
Лице, което извършва продажба на стоки или услуги чрез електронен магазин, и което не приема плащания, за които се изисква издаване на фискален бон, може да подаде информация, без да е задължено за това.

 
Каква информация се подава?

Подава се информация, съгласно Приложение №33 от Наредба №Н-18, а именно:

  • наименование и уеб-адрес на електронния магазин;
  • информация за лицето, извършващо продажби чрез електронния магазин;
  • за софтуера на електронния магазин;
  • за вида и доставчика на хостинг-услугата и други, подробно изброени в Приложение №33.

Информацията се подава отделно за всеки електронен магазин, чрез който се извършват продажби.

Как се подава?

Информацията се подава само по електронен път с квалифициран електронен подпис по чрез електронна услуга на НАП "Информация, подавана от лице по чл. 3 от Наредба №Н-18/2006 г., извършващи продажба на стоки/услуги чрез електронен магазин" 


Срок

Информацията се подава преди започване на дейността по продажба на стоки или услуги чрез електронен магазин (чл. 52м, ал. 1 от Наредба №Н-18). След подаване на информацията, съгласно Приложение №33, електронният магазин се включва в Публичния списък на електронните магазини, който НАП поддържа съгласно чл. 118, ал. 20 от ЗДДС. 

При промяна на обстоятелствата, включително при прекратяване на дейността по продажби на стоки/услуги чрез електронен магазин (чл. 52м. ал. 3 и ал. 4 от Наредба №Н-18). , актуалната информация се подава в 7-дневен срок от настъпване на промяната. Променените обстоятелства също се се отразяват публичния списък на електронните магазини. 

 

Санкции

На лице, което не издаде касова бележка (документ по чл. 118, ал. 1 от ЗДДС), се налага глоба (съгласно чл. 185, ал.1 от ЗДДС). 

  • за физическите лица, които не са търговци, в размер от 100 до 500 лв., или имуществена санкция;
  • за юридическите лица и едноличните търговци, в размер от 500 до 2000 лв.

Извън случаите по чл.185, ал.1 от ЗДДС на лице, което извърши или допусне извършването на нарушение по чл. 118 от същия закон или на нормативен акт по неговото прилагане, се налага глоба – за физическите лица, които не са търговци, в размер от 300 до 1000 лв., или имуществена санкция – за юридическите лица и едноличните търговци, в размер от 3000 до 10 000 лв. Когато нарушението не води до неотразяване на приходи, се налагат санкциите по ал. 1 на чл.185 от ЗДДС.

Фискални устройства, СУПТО, е-магазини

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!