Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3KF0
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SG4

СЪДЪРЖАНИЕ

Наименование

Получаване на данни за задължителни осигурителни вноски и удържан авансов данък по трудови правоотношения. 

За кого е услугата?

Услугата предоставя информация на база подадената справка по чл. 73, ал. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за изплатените през годината доходи по трудови правоотношения (за работодателите, подали данните), предоставена в НАП по реда ЗДДФЛ. 
Справката предоставя информация за актуално състояние на данните, декларирани със Справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за изплатените през годината доходи по трудови правоотношения, а именно предоставените данни за всяко физическо лице относно размерът на облагаемия доход по трудови правоотношения, задължителни осигурителни вноски за сметка на физическото лице, удържания данък по ЗДДФЛ, размерът на ползвани данъчни облекчения. 

Как и къде ползваме услугата?

Услугата е достъпна от портала за електронни услуги на НАП с персонален идентификационен код (ПИК) на НАП или с квалифициран електронен подпис (КЕП) https://inetdec.nra.bg/index.html 
За да бъде услугата достъпна по електронен път  с квалифициран електронен подпис (КЕП) следва да е подадено:

  • Заявление за ползване на електронните услуги на НАП от задължено лице и потвърден пълен достъп до услугите на НАП или 
  • Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните услуги,  предоставяни от НАП с КЕП на упълномощено лице със заявен и потвърден пълен достъп до групата "Предоставяне на данъчна и осигурителна информация и информация от данъчно-осигурителната сметка" и до групата „Декларации, справки, документи или данни, свързани със задължителното осигуряване, както и за изплатени доходи по трудови правоотношения“.

За да бъде достъпна услугата с персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НАП следва да е заявено ползването на  услуга „Достъп до информация“. 

Резултат 

Получава информация за данни, декларирани със „Справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за изплатените през годината доходи по трудови правоотношения“.


Срок 

Справката се предоставя по данъчни периоди от 2019 г. 


Такси


НАП не събира такси за ползване на услугата.

Санкция 

Няма
 

Справки

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!