Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3KF0
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SG4

СЪДЪРЖАНИЕ

Наименование

Наименованието на услуга е "Данни, декларирани от платците на доходи извън трудови правоотношения за конкретно лице"

За кого е услугата?

Услугата предоставя възможност на физическите лица да проверяват дали за тях има подадени данни за изплащани доходи от предприятия и от самоосигуряващи се лица, предоставена в НАП по реда на чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).
Справката предоставя информация за платеца на дохода (наименованието и идентификатора му), за вида и размера на изплатения доход, както и удържан данък. Забележка: За данъчен период 2019 г. в справката се включват данни и за удържаните задължителни осигурителни вноски. 

Как и къде ползваме услугата?


Услугата е достъпна от портала за електронни услуги на НАП с персонален идентификационен код (ПИК) на НАП или с квалифициран електронен подпис (КЕП) https://inetdec.nra.bg/index.html 
За да бъде услугата достъпна по електронен път  с КЕП следва да е подадено:

  • Заявление за ползване на електронните услуги на НАП от задължено лице и потвърден пълен достъп до услугите на НАП или 
  • Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните услуги,  предоставяни от НАП с КЕП на упълномощено лице със заявен и потвърден пълен достъп до групата "Предоставяне на данъчна и осигурителна информация и информация от данъчно-осигурителната сметка".

За да бъде достъпна услугата с ПИК, издаден от НАП следва да е заявено ползването на  услуга „Достъп до информация“.

Резултат 

Физическите лица получават информация за изплатените през съответната данъчна година доходи на физически лица извън трудови правоотношения, предоставена в НАП по реда на чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ.

Срок за ползване на услугата

Справката се предоставя по данъчни периоди от 2016 г.

Такси

НАП не събира такси за ползване на услугата.
 

Санкция 

Няма
 

Справки

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!