Z6_PPGAHG8001UC40Q3OHL1K62GH2
Z7_PPGAHG8001UC40Q3OHL1K62GH7

СЪДЪРЖАНИЕ

Обединеното кралство напусна ЕС на 31.01.2020 г. със споразумение за оттегляне, сключено между Европейския съюз и Обединеното кралство. Договорен е преходен период от 01.02.2020 г. до 31.12.2020 г. 

Уважаеми клиенти на НАП,

С писмена процедура Съветът прие решението за сключване на споразумението за оттегляне от името на ЕС. Това става след гласуването в Европейския парламент на 29 януари и подписването на споразумението за оттегляне от ЕС и Обединеното кралство на 24 януари.

Споразумението за оттегляне влиза в сила при излизането на Обединеното кралство от ЕС на 31 януари 2020 г. в полунощ, централноевропейско време. От този момент нататък Обединеното кралство вече няма да бъде държава — членка на ЕС, и ще се счита за трета държава.

Споразумението за оттегляне гарантира организираното оттегляне на Обединеното кралство от Съюза. То обхваща правата на гражданите, финансовото споразумение, преходния период, протоколите за Ирландия/Северна Ирландия, Кипър и Гибралтар, управлението и други въпроси, свързани с оттеглянето.

 

Преходен период

Влизането в сила на споразумението за оттегляне слага край на срока по член 50 от ДЕС и бележи началото на преходния период до 31 декември 2020 г. Преходният период, предвиден в споразумението за оттегляне, има за цел да предостави повече време на гражданите и предприятията да се адаптират.

По време на преходния период Обединеното кралство ще продължи да прилага правото на Съюза, но вече няма да бъде представлявано в институциите на ЕС. Преходният период може да бъде удължен еднократно с максимум една или две години, ако двете страни постигнат съгласие за това преди 1 юли 2020 г.

Необходимо е да се има предвид, че по отношение на прилагането на разпоредбите на Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност Споразумението предвижда следното:

1. Директива 2006/112/ЕО на Съвета се прилага по отношение на стоки, изпратени или превозени от територията на Обединеното кралство до територията на държава членка и обратно, при условие че изпращането или превозът са започнали преди края на преходния период и са приключили след това.

2. Директива 2006/112/ЕО продължава да се прилага до 5 години след края на преходния период по отношение на правата и задълженията на данъчно задълженото лице във връзка със сделки с трансграничен елемент между Обединеното кралство и държава членка, които са била осъществени преди края на преходния период, както и във връзка със сделки, попадащи в обхвата на параграф 1.

3. Чрез дерогация от параграф 2 и от член 15 от Директива 2008/9/ЕО на Съвета (30) заявленията за възстановяване, които се отнасят до ДДС, платен в държава членка от данъчно задължено лице, установено в Обединеното кралство, или платен в Обединеното кралство от данъчно задължено лице, установено в държава членка, се подават съгласно условията на посочената директива най-късно до 31 март 2021 г.

4. Чрез дерогация от параграф 2 и от член 61, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 на Съвета (31) измененията на справки-декларации за ДДС, подадени в съответствие с член 364 или член 369е от Директива 2006/112/ ЕО или в Обединеното кралство по отношение на услуги, предоставени в държави членки по потребление преди края на преходния период, или в държава членка по отношение на услуги, предоставени в Обединеното кралство преди края на преходния период, се представят най-късно до 31 декември 2021 г.

Преговорите относно бъдещото партньорство между ЕС и Обединеното кралство ще започнат, след като Обединеното кралство напусне ЕС. Рамката за тези бъдещи отношения беше изложена в политическата декларация, договорена от двете страни през октомври 2019 г.

 

Контекст

На 23 юни 2016 г. гражданите на Обединеното кралство гласуваха за напускане на ЕС. 

На 17 октомври 2019 г. Европейският съвет (член 50) одобри споразумението за оттегляне, договорено от преговарящите от двете страни.

Освен това Европейският съвет одобри и преразгледаната политическа декларация относно рамката на бъдещите отношения между ЕС и Обединеното кралство.

На 29 март 2017 г. Обединеното кралство подаде уведомление за намерението си да се оттегли от Съюза в съответствие с член 50 от Договора за Европейския съюз. Това означава, че освен ако с ратифицирано споразумение за оттегляне не бъде определена друга дата, цялото първично и вторично законодателство на Съюза ще престане да се прилага по отношение на Обединеното кралство, считано от 00:00 ч. централноевропейско време на 30 март 2019 г., (датата на оттегляне). Тогава Обединеното кралство ще стане "трета държава".

 

Заинтересованите страни, националните органи и службите на ЕС трябва да се подготвят за два основни варианта:

- ако споразумението за оттегляне бъде ратифицирано преди 30 март 2019 г., правото на ЕС ще престане да се прилага по отношение на Обединеното кралство и на неговата територия на 1 януари 2021 г., т.е. след преходен период от 21 месеца. Споразумението за оттегляне включва възможността за еднократно удължаване на преходния период с до една или две години;

- ако споразумението за оттегляне не бъде ратифицирано преди 30 март 2019 г., преходен период няма да има и правото на ЕС ще престане да се прилага по отношение на Обединеното кралство и на неговата територия от 30 март 2019 г. Този вариант е известен като „сценарий без споразумение“ или „сценарий за рязко отделяне“ .

За да се подготвят за Брекзит без сделка и да продължат търговските си отношения с Обединеното кралство, европейските предприятия трябва да предприемат следните действия:

 • да преценят дали разполагат с необходимия човешки и технически капацитет във връзка с митническите процедури и правила (като например преференциалните правила за произход);
 • да се снабдят с нужните митнически разрешения и регистрации, които ще улеснят търговската им дейност, в случай че Обединеното кралство остане част от тяхната верига на доставките;
 • да се свържат със своите национални митнически органи, за да се информират за необходимите допълнителни мерки.

Седем неща, които предприятията трябва да знаят, за да се подготвят за Брекзит 

 

Как да се подготвите за Брекзит?

Ако няма преходен период (предвиден в споразумението за оттегляне) или окончателно споразумение, считано от 30 март 2019 г. търговските отношения с Обединеното кралство ще се ръководят от общите правила на СТО, без прилагане на преференции.

По-конкретно това означава, че:

 • Ще се прилагат митнически формалности, ще трябва да се подават декларации, а митническите органи могат да изискат обезпечения за потенциални или съществуващи митнически задължения.
 • По отношение на стоките, въвеждани в ЕС от Обединеното кралство, ще се прилагат мита без преференции.
 • По отношение на някои стоки, въвеждани в ЕС от Обединеното кралство, може да се прилагат също така забрани или ограничения, което означава, че е възможно да се изискват лицензи за внос или износ.
 • Лицензите за внос и износ, издадени от Обединеното кралство, вече няма да са валидни в ЕС (ЕС-27).
 • Разрешенията за митнически опростявания или режими, като например митническо складиране, издадени от Обединеното кралство, вече няма да са валидни в ЕС (ЕС-27).
 • Разрешенията за одобрен икономически оператор (ОИО), издадени от Обединеното кралство, вече няма да са валидни в ЕС (ЕС-27).
 • Държавите членки ще начисляват ДДС при вноса на стоки, въвеждани в ЕС от Обединеното кралство. Износът за Обединеното кралство ще бъде освободен от ДДС.
 • Ще се променят правилата за деклариране и плащане на ДДС (за доставките на услуги като електронните услуги) и за презграничните възстановявания на ДДС.
 • За движения на стоки към Обединеното кралство ще се изисква декларация за износ. За движението на акцизни стоки към Обединеното кралство може да се изисква и електронен административен документ (е-АД).
 • Движенията на акцизни стоки от Обединеното кралство към ЕС (ЕС-27) ще трябва да бъдат освободени от митнически формалности, преди да може да започне движението в рамките на системата за движението и контрола на акцизните стоки (EMCS).

 

Какво да направите?

 • Проверете дали Вашето предприятие има търговски отношения с Обединеното кралство и дали придвижва стоки през територията на Обединеното кралство. 

Ако това е така:

 • Регистрирайте предприятието си пред националния митнически орган, ако все още не сте го направили, за да може то да осъществява търговия с държави извън ЕС. Данните за контакт с националните митнически органи са в този списък.
 • Проверете дали Вашето предприятие е готово да продължи да търгува с или през Обединеното кралство, т.е. дали разполага с необходимите:
 1. човешки ресурси (персонал, обучен по митническите въпроси);
 2. технически капацитет (ИТ системи и други); и
 3. митнически разрешения, например за специални режими (складиране, усъвършенстване или за стоки, обект на употреба за специфични цели).
 4. опростявания за поставяне на стоки под митнически режим;
 5. общи обезпечения с намалени размери или освобождаване от обезпечение;
 6. опростявания за режим транзит.
 • Попитайте своя национален митнически орган кои съществуващи митнически опростявания и улеснения може да ползва Вашето предприятие, като например:
 • Обмислете дали да не подадете заявление за статус на одобрен икономически оператор (ОИО) пред Вашия национален митнически орган.
 • Ако сте регистрирани за ползване на режима за съкратено обслужване на едно гише за целите на ДДС в Обединеното кралство, регистрирайте се в една от държавите — членки на ЕС-27.
 • Ако сте платили ДДС в Обединеното кралство през 2018 г., подайте исканията си за възстановяване на ДДС доста преди 29 март 2019 г., за да може те да бъдат обработени преди тази дата.
 • Разговаряйте с Вашите бизнес партньори (доставчици, посредници, превозвачи, …), тъй като Брекзит може да засегне и веригата Ви на доставки.
 • Разгледайте страницата на Европейската комисия с модули за електронно обучение в областта на митниците и данъчното облагане, за да прецените дали служителите Ви се нуждаят от допълнително обучение.

 

За подробна информация, посетете уебстраницата на ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“ (DG TAXUD), посветена на подготовката на предприятията за оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС. Публикуваните указания са на български език: https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk-withdrawal-bg

За повече информация за публикуваните уведомления на ЕК за всички области, посетете: https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices#tradetaxud

Уведомления на ЕК свързани с БРЕКЗИТ в областта на данъчното и митническото облагане:

Оттегляне на Обединеното кралство и правилата на ЕС в областта на данъка върху добавената стойност
10.03.2021

Оттегляне на Обединеното кралство и правила на ЕС в областта на митниците и косвеното данъчно облагане
10.03.2021

Оттегляне на Обединеното кралство и правила на ЕС в областта на лицензите за внос/износ на определени стоки
10.03.2021

Оттегляне на Обединеното кралство и правила на ЕС в областта на защитата на правата върху интелектуалната собственост, осъществявана от митническите органи
10.03.2021

Оттегляне на Обединеното кралство и правила на ЕС в областта на митниците и външната търговия - преференциален произход на стоките
10.03.2021

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!