Z6_PPGAHG8001JK40QLI7Q6MR0843
> > >
Z7_PPGAHG80090170QT85G7N82RO6
Z7_PPGAHG8009G9E0QDFECSIDD2T3

 Анкета за "Заплата в плик"
 Анкета за доходи, реализирани от мести физически лица с източник чужбина.
 Анкета за отчитане нагласите на бизнеса към контролните действия на НАП
 Проучване на заниманията с физическа активност сред населението на България