Z6_PPGAHG800PH880Q36HUI0S1LE1
Z7_PPGAHG800PH880Q36HUI0S1LU5

СЪДЪРЖАНИЕ

Изпълнителен директор Борис Михайлов - тел.: 02/9859 3001, e-mail: b.mihaylov@nra.bg

 

Зам. изпълнителен директор Милена Кръстанова - тел.: 02/9859 6151, е-mail: m.krastanova@nra.bg

 

Зам. изпълнителен директор Зоя Габровска - тел.: 02/9859 3200, е-mail: z.gabrovska@nra.bg

 

Зам. изпълнителен директор Георги Арнаудов - тел.: 02/9859 3001, е-mail: g.arnaudov@nra.bg 

 

Зам. изпълнителен директор Калинка Заркова - тел.:  02/9859 3103, е-mail: k.zarkova@nra.bg 

 

Главен секретар Гавраил Забуртов - тел.: 02/9859 3120, е-mail: g.zaburtov@nra.bg

 

Дирекция "Събиране", директор Боряна Жилова - тел.: 02/9859 5000,  е-mail: b.ognianova@nra.bg

 

Дирекция "Държавни вземания" , директор Венцислава Петкова -  тел.: 02/9859 5005, е-mail: v.petkova@nra.bg

 

Дирекция "Информационни системи и електронно управление", директор Малина Панайотова- тел.: 02/9859 3307, е-mail:m.panayotova@nra.bg

 

Дирекция "Сигурност", директор Павел Виденов - тел.: 02/98593305, е-mail: p.videnov@nra.bg

 

Дирекция "Управление на риска", директор Николай Петков - тел.: 02/976 06 50, е-mail: n.petkov@nra.bg

 

Дирекция "Обслужване", директор Боряна Георгиева - тел.: 02/98593101, е-mail: b.georgieva@nra.bg

 

Дирекция "Контрол", директор Пламен Димитров - тел.: 02/98593234, е-mail: p.dimitrov@nra.bg

 

Дирекция "Анализи и прогнози", директор Иван Пейчинов - тел.: 02/976 06 63, е-mail: i.peytchinov@nra.bg

 

Дирекция "Правна", директор Пенка Йорданова - тел.: 02/98593033, е-mail: p.yordanova@nra.bg (този имейл не е за кореспонденция с администрацията) 

 

Дирекция  "Спогодби за избягване на двойно данъчно облагане", директор  Десислава Калудова - тел.: 02/9859 3061, е-mail: d.kaludova@nra.bg

 

Дирекция "Интрастат", директор Невена Георгиева - 02/976 04 61, е-mail: n.p.georgieva@nra.bg 

 

Дирекция  "Управление на човешките ресурси", директор Мария Димитрова - тел.: 02/9859  3220, е-mail: maria.dimitrova@nra.bg

 

Дирекция  "Централно звено за връзка", директор Антоанета Съева - тел.: 02/9859 3336, е-mail: a.saeva@nra.bg

 

Дирекция "Бюджет и финанси", директор Весела Симеонова, тел.: 02/9859 3240,  е-mail: v.simeonova@nra.bg

 

Дирекция "Комуникации", директор Антония Иванова, тел.: 02/9859 3065,  е-mail: a.ivanova@nra.bg 

 

Инспекторат - ръководител Красена Димитрова -  тел.: 02/976 06 43 , е-mail: k.dimitrova@nra.bg

 

Дирекция "Надзор върху хазарта и хазартните дейности", директор Гинка Панаретова - тел.: 02/9859 35 87, е-mail: g.panaretova@nra.bg

 

Дирекция  "Данъчно-осигурителна методология, директор Росен Иванов - тел.: 02/9859  3049, е-mail: r.ivanov@nra.bg

 

Дирекция "Логистика", директор Емил Минчев -  тел.: 02/9859  3524, е-mail: e.minchev@nra.bg

 

Дирекция  "Допълнително задължително пенсионно осигуряване", директор Росица Георгиева - тел.: 02/9859 61 61, е-mail: r.georgieva@nra.bg

 

Дирекция "Координация на проекти, международни дейности и протокол" , директор Венелин Петров - тел.: 02/9859 3111; 02/ 976 06 70, е-mail: v.petrov@nra.bg

 

Дирекция "Стратегическо планиране и управление на промяната", директор Николай Гетов - тел.: 02/976 06 20, е-mail: n.getov@nra.bg

 

Дирекция "Вътрешен одит", директор  Людмила Михайлова - тел.: 02/976 0631, е-mail: l.mihailova@nra.bg

 

Дирекция "Информационен център", директор  Николай Мишовски - тел.: 02/9859 35 05, е-mail: n.mishovski@nra.bg

 

Дирекция "Мрежова и информационна сигурност на системите", директор Цоньо Цонев - тел.: 052/360540, е-mail: ts.tsonev@nra.bg

 

Главна дирекция "Фискален контрол", главен директор Емил Беков - е-mail: e.bekov@nra.bg  

 

ГДФК, дирекция "Селекция и последващ контрол", и.д. директор Радостина Мъжгълова - е-mail: r.mazhgalova@nra.bg

 

ГДФК, дирекция "Оперативни дейности", директор Спас Шишков - тел.: 02/9760682, е-mail: s.shishkov@nra.bg

 

Длъжностно лице за защита на данните Георги Николов - тел.: 02/9859 3335, е-mail: g.nikolov@nra.bg

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!