Z6_PPGAHG800H6Q00QTDC43PKI966
Z7_PPGAHG800H6Q00QTDC43PKI9M1

СЪДЪРЖАНИЕ

Промяна на идентификационен номер по ДДС от януари 2020 г.
Всички физически лица, регистрирани по ДДС като данъчнозадължени лица, ще получат нов идентификационен номер по ДДС от Нидерландската данъчна и митническа администрация (NTCA). Този номер ще бъде активен, валиден и използваем от 1 януари 2020 г. Новият идентификационен номер по ДДС ще бъде изпратен на тези лица в края на 2019 г. Идентификационният номер за целите на ДДС на юридическите лица и групите физически лица остава непроменен.

  • Защо?

NTCA трябва да даде на всички лица, регистрирани по ДДС като данъчнозадължени лица (в това число освободените), нов идентификационен номер по ДДС в съответствие със законодателството в областта на неприкосновеността на личния живот (GDPR). Настоящият идентификационен номер по ДДС се базира на 9-цифрения граждански служебен номер на физическите лица. Не съществува правно основание за използването на този граждански номер като част от идентификационния номер по ДДС. Ето защо NTCA ще трябва да издаде на всички физически лица, регистрирани по ДДС, нов идентификационен номер по ДДС, който не използва гражданския служебен номер. Новият номер е валиден от 1 януари 2020 г. и засегнатите лица са задължени да използват новия идентификационен номер по ДДС.  

  • Въздействие

Новият идентификационен номер по ДДС ще се използва за:
•    Възстановяване на ДДС (VAT Refund)
•    Режим за съкратено обслужване на едно гише (MOSS)
•    Вътреобщностни доставки на стоки и услуги (VIES).
Заявления за възстановяване на ДДС, подадени след април 2020 г. могат да се правят или с новия, или със стария идентификационен номер по ДДС. Заявленията за възстановяване на ДДС или корекциите за възстановяване на ДДС, или пропорционалните корекции на ставката по отношение на период на възстановяване през 2019 г. (фактури 2019 г.) или по-рано ще съдържат стария и/или настоящия идентификационен номер по ДДС. Заявления за възстановяване на ДДС по отношение на периоди през 2020 г. (фактури считано от 2020 г.) ще съдържат новия идентификационен номер по ДДС.

Регистрация по режима за съкратено обслужване на едно гише
Поради промяната на идентификационния номер за целите на ДДС, физическите лица, регистрирани по MOSS, ще трябва да се пререгистрират. Тази нова регистрация ще започне през първото тримесечие на 2020 г.

  • Пререгистрация

Нидерландските физически лица (данъчнозадължени лица по ДДС), които живеят в Нидерландия и са регистрирани по MOSS, ще бъдат автоматично пререгистрирани считано от 1 януари 2020 г. с техния нов идентификационен номер по ДДС. Тяхната предишна регистрация въз основа на настоящия идентификационен номер по ДДС ще бъде прекратена през декември 2019 г. Очаква се това мигриране да се осъществи през първата половина на декември 2019 г. Подаването на ДДС декларации за първото тримесечие на 2020 г. ще се състои през първото тримесечие, в което ще се използва новият идентификационен номер по ДДС. Корекциите за предходни тримесечия (напр. последно тримесечие на 2019 г. и т.н.) ще се правят чрез позоваване на стария идентификационен номер по ДДС.

VIES
От 1 януари 2020 г. новият идентификационен номер по ДДС трябва да се използва за всички вътреобщностни трансакции. Настоящият идентификационен номер по ДДС ще стане невалиден от януари 2020 г. Разбира се, всички засегнати физически лица ще бъдат помолени да информират навреме своите клиенти и доставчици.
Доставчиците (от ЕС) трябва да използват новия идентификационен номер по ДДС на своите нидерландски клиенти (данъчнозадължени лица за целите на ДДС), считано от януари 2020 г.
Търговските партньори в ЕС трябва да бъдат информирани за промяната от страна на нидерландските задължени лица.

  • Потвърждение за валидност чрез VIES 

Сайтът на Европейската комисия за проверка на валидността на идентификационен номер по ДДС (http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=bg) ще покаже новата идентификация по ДДС като валидна, считано от 1 януари 2020 г. Старият идентификационен номер по ДДС ще е невалиден от 1 януари 2020 г.

  • Вътреобщностни придобивания 

Нидерландските лица, които считано от януари 2020 г. извършват вътреобщностни сделки, ще използват новия идентификационен номер по ДДС за периоди от януари 2020 г. нататък. Нидерландският търговец трябва да предостави на доставчика си новия идентификационен номер по ДДС.
Последиците от промяната на идентификационния номер по ДДС за подаване на VIES-декларациите са, както следва:
За периоди преди 1 януари 2020 г. — трябва да се използва старият номер.
За периоди след 1 януари 2020 г. — трябва да се използва новият номер.

Предупреждение за вътреобщностните доставки и придобивания
Възможно е не всички нидерландски физически лица, които осъществяват вътреобщностни сделки, да започнат използването на новия номер навреме. Възможно е също така някои нидерландски търговци да не уведомят навреме клиентите и доставчиците си за новия идентификационен номер по ДДС. Вследствие на това доставчик от ЕС може да използва невалиден идентификационен номер по ДДС на нидерландски клиент (данъчнозадължено лице и физическо лице). Това може да причини сериозни проблеми, при които да бъде отказано освобождаването за вътреобщностни доставки. С цел да предотврати подобни проблеми, NTCA ще уведоми всички засегнати нидерландски търговци и ще подчертае колко е важно за вътреобщностните сделки да се използва правилният идентификационен номер по ДДС.
 

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!