Z6_PPGAHG800H6Q00QTDC43PKI966
Z7_PPGAHG800H6Q00QTDC43PKI9M1

СЪДЪРЖАНИЕ

Публичен бюлетин по чл.182, ал.3, т.2 във връзка с §5, ал.3 от Данъчния осигурителен процесуален кодекс

Бюлетинът съдържа 2 списъка на юридически и физически лица с неиздължени данъчни и осигурителни задължения.

В списъците се намират имената, адресите и единните идентификационни кодове (ЕИК по Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) и код по Булстат) на длъжниците, както и размерите на неплатените в срок задължения, включително начислените лихви.

В първия списък се съдържат данни за длъжници, които:

 •  не са платили в срок данъчните и осигурителните си задължения;
 •  задълженията им са в големи размери — над 5000 лева;
 •  не са се явили след поканата (съобщението) на приходната администрация;
 • нямат имущество, върху което могат да се наложат обезпечителни мерки или не е представено обезпечение;
 • нямат вземания към банки и трети лица.

 Във втория списък се съдържат данни за длъжници, които:

 • не са платили в срок данъчните и осигурителните си задължения;
 • задълженията им са в големи размери — над 5000 лв.;
 • нямат вземания от банки и трети лица;
 • нямат издадено разрешение за отсрочване или разсрочване на задълженията;
 • нямат издадено разрешение за извършване на неотложни плащания;
 • разполагат с имущество, върху което приходната администрация е наложила обезпечение, но същото не покрива размера на задължението.

 Националната агенция за приходите, съгласно чл.182, ал. 3 от Данъчния осигурителен процесуален кодекс, има право да оповести публично имената, единните идентификационни кодове - ЕИК по ТРРЮЛНЦ и код по Булстат, и адресите на длъжниците, неплатили в срок задълженията си, включително и размера на задълженията. Бюлетинът съдържа обобщената информация от съобщенията на Териториалните дирекции на НАП, които обявяват на видно място в съответната дирекция длъжниците към бюджета.

Важно е да знаете, че списъците са динамични и е предвидена възможността лицата, които предприемат действия за плащане на задълженията си, да бъдат извадени от тях. Публичният бюлетин се актуализира от Централното управление на НАП веднъж месечно.

В списъците с длъжници се включват лица (в т.ч. влизат и лица, участници в неперсонифицирани дружества (дружества по Закона за задълженията и договорите) и осигурителни каси, съобразно тяхното участие), с неуредени данъчни и осигурителни задължения в размер над 5000 лв., с изключение на обезпечените в пълен размер, разсрочените и отсрочените задължения, както и задълженията със спряно изпълнение.

От публикуваните в Интернет списъци отпада длъжник, на който:

 • дългът е обезпечен в пълен размер или
 • дългът е погасен или същият е намалял в размер под 5000 лв.

Вижте Списъци на длъжниците с неуредени публични задължения

Данъчно–осигурителен процесуален кодекс /ДОПК/,Принудително изпълнение

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!