Z6_PPGAHG8009QA80QL4I3N4I3800
>
Z7_PPGAHG8009QA80QL4I3N4I3801
Дата на публикуване:

ГДД за дължимия данък върху приходите на бюджетните предприятия

Dec 2, 2020
171 KB

Годишна данъчна декларация по чл.252 от ЗКПО за дължимия данък върху приходите на бюджетните предприятия