Z6_PPGAHG8009QA80QL4I3N4I3800
>
Z7_PPGAHG8009QA80QL4I3N4I3801
Дата на публикуване:

Заповед № ЗЦУ-234/05.03.2015 г. относно утвърден структуриран формат от електронния регистър от ЗДДС

Feb 24, 2021
350 KB

Заповед № ЗЦУ-234/05.03.2015 г. относно утвърден структуриран формат от електронния регистър от ЗДДС