Z6_PPGAHG8009MS40QPEBC9DN30E0
Z7_PPGAHG8009MS40QPEBC9DN30E1

СЪДЪРЖАНИЕ

НАП създава и поддържа Регистър на лицата, които смятат, че имат проблем с хазарта, и лицата, чието социално положение и/или равнище на доходи може да ги направи по-податливи към участие в хазартни игри и развиване на хазартна зависимост (чл. 10г, ал. 1 от Закона за хазарта). Достъп до Регистъра ще имат единствено служители, определени от организаторите на хазарти игри. За тази цел, НАП очаква хазартните оператори да изпратят информация и данни за определените служители с право на достъп до Регистъра на е-адрес: prd@nra.bg.  Необходимо е имейлът до приходната агенция да е подписан с квалифициран електронен подпис /КЕП/ и да съдържа електронен адрес за връзка с организаторите на хазартни игри, който гарантира своевременното получаване на изпращаната от НАП информация.

В момента НАП е в процес на разработване на електронна услуга, която ще бъде достъпна с КЕП в портала за е-услуги на приходната агенция, след подаване на заявление/уведомление за достъп до услугата от организаторите на хазартни игри. Освен това НАП ще предостави услугата и във вид на програмен интерфейс  (уеб-услуга система-система). Тя ще дава възможност за проверка за лицата, вписвани в Регистъра на уязвимите лица, чрез интеграция със системите на организаторите на хазартни игри. Информация за пускането на услугите ще бъде публикувана на сайта на НАП, в рубриката „Актуално“, а хазартните оператори ще получат и електронни съобщения на имейлите, които са посочили за връзка с тях.

До момента на реализирането на автоматизирания достъп, съкратени данни за вписаните лица в Регистъра, ще бъдат изпращани до организаторите на хазартни игри по  имейл, който са предоставили в НАП. Актуализирането на Регистъра ще се извършва с електронно съобщение за всяко ново вписано лице в деня на вписването му в Регистъра.

Напомняме, че достъп до Регистъра имат единствено организатори на хазартни игри с валиден към датата на справката в Регистъра лиценз по смисъла на ЗХ, а право да обработват личните данни на вписаните в Регистъра лица имат само служителите, определени от организаторите на хазартните игри.

Национална агенция за приходите обработва и защитава личните данни на физическите лица, съобразно изискванията на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г.

Повече информация организаторите на хазартни игри могат да получат на 0700 18 700 или на имейл: infocenter@nra.bg

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!