Z6_PPGAHG800HFP60QTB1OKEL14J0
Z7_PPGAHG800HFP60QTB1OKEL14B4

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Свързаност със сървър на НАП

Във връзка с  чл. 6  ал. 1, т. 4 от Закона за хазарта и на основание чл. 21, ал. 1 във връзка с чл. 7, чл. 11 и чл. 12 от Наредба за условията и реда за регистрация и идентификация на участниците, съхраняването на данни за организираните онлайн залагания на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на НАП (Наредба за подаване на информация) (Приета с ПМС №50 от 15.02.2021 г. в сила от 21.02.2021 г., обн. ДВ. бр.14 от 17 Февруари 2021 г), изискващи установяване на комуникационна свързаност между централната компютърна система (ЦКС)/контролния локален сървър (КЛС) на организатор на хазартни игри (ОХИ) със сървър на НАП, е необходимо:

1.1. Подаване на искане за одобряване на системите за автоматизирано подаване на информация към сървър на НАП заедно с искането за издаване на лиценз (чл. 20, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за подаване на информация).

Организаторът на хазартни игри следва да подаде писмено искане за одобряване на системите за автоматизирано подаване на информация към сървър на НАП до изпълнителния директор на НАП, което задължително съдържа данни за идентификация на искателя и данни за контакт. Искането по чл. 20, ал. 1 от Наредбата за подаване на информация се подава заедно с искането за издаване на лиценз в деловодството в ЦУ на НАП – гр. София 1000, бул. „Ал. Княз Дондуков“ №52 или по електронен път, подписано с КЕП на официалния електронен адрес на Агенцията: nap@nra.bg от представляващия или упълномощено от него лице.
Искането задължително съдържа пълни идентификационни данни на организатора:

  • Наименование; 
  • Идентификационен номер (ЕИК по БУЛСТАТ, Служебен номер от регистъра на НАП или друг номер за идентификация съгласно националното законодателство на дружество, което не е регистрирано в РБ); 
  • ДДС-номер;
  • Държава на установяване,;
  • Адрес на седалището; 
  • Име на лицето, упълномощено да представлява организатора пред НАП;
  • Име, имейл и телефон на лицето, което отговаря за техническите аспекти на свързаността и ще комуникира с ИТ-експертите на НАП. 

Към искането се прилага документация, доказваща че централната компютърна система и КЛС отговарят на изискванията на Наредбата за подаване на информация. Цялата документация се предоставя на български език и в електронен формат.

1.2. Подаване на искане за одобряване на системите за автоматизирано подаване на информация към сървър на НАП независимо от искането за издаване на лиценз (чл. 22 от Наредбата за подаване на информация).

При промяна във функционалността на системите за автоматизирано подаване на информация към сървър на НАП, организаторите на хазартни игри подават искане на чл. 20 от Наредбата за подаване на информация, към което се прилага актуализираната документация на системата и се посочват причините за промяната. Искането за одобряване на системите при промяна във функционалността им се подава по реда и начина, посочени в т. 1.1.

2. Установяване на физическа свързаност с НАП

Установяване на комуникационна свързаност с НАП през наета линия се осъществява след извършване на действия по конфигурация на интеграционния интерфейс и съответните настройки на IP-адреса на компютърната система/контролния локален сървър на организатора от системни администратори на ЦУ на НАП. 
За целите на предаването на данни на тестова среда към НАП се използва адрес URL, който се изпраща на организатора от ИТ-експерт на НАП по начина, описан в т. 3 след изграждане на физическата свързаност непосредствено преди допускане до тестовата среда.
Предоставянето на адрес (URL) за достъп до продуктивна среда в НАП се предоставя след получаване на лиценз от лицето. 

 

3. Уведомяване за изградена комуникационната свързаност и адреси за достъп до тестова и продуктивна среди в НАП

НАП предоставя информация по електронен път на електронния адрес на лицето, което отговаря за техническите аспекти на свързаността на ЦКС на организатора, посочено в искането по т. 1.

 

4. Реален обмен на данни между организаторите на хазартни игри и НАП

 

След получаване на лиценз от НАП, за осъществяване на реален обмен на данни се ползва  URL адрес, който се дефинира от НАП и е индивидуален за всеки организатор.
Обменът на данните се извършва онлайн чрез RESTful web услуга, като от този URL трябва да се достъпва през изградената наета линия сървъра на НАП. Данните се предават в структуриран формат като XML съобщение.
От сървъра на НАП към ЦКС/КЛС на организатора на хазартни игри се връща съобщение-потвърждение за всяко получено XML съобщение, както и статус на операцията.
Обменяните данни се валидират срещу XSD схемата по т. 5
 

5. XSD схема за обмен на данни (действаща, считано от 19.06.2021 г.) 

съгласно изискванията на Наредбата за подаване на информация: 

 

6. Връзка с експертите на НАП при възникване на въпроси

Възникнали въпроси от технически характер, свързани с установяване на свързаност с НАП съгласно изискванията в Наредба за условията и реда за регистрация и идентификация на участниците, съхраняването на данни за организираните онлайн залагания на територията на РБ и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на НАП, могат да бъдат изпращани на имейл адрес: gambling@nra.bg

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!