Z6_PPGAHG800HFP60QTB1OKEL14J0
Z7_PPGAHG800HFP60QTB1OKEL14B4

СЪДЪРЖАНИЕ

След провеждане на консултации с представители на търговски банки и доставчици на платежни услуги са  определени нови формат, ред и правила за подаване на данните към Националната агенция за приходите, съгласно чл. 25, ал. 1 и ал. 3 от Закона за Националната агенция за приходите (ЗНАП), подавани от търговските банки (ТБ) и от доставчици на платежни услуги (ДПУ).

Форматът, редът и начинът за подаване на данните към приходната администрация се определят със Заповед № З-ЦУ-843 от 22.06.2020 г. на изпълнителния директор на НАП.

Тук можете да видите XSD схемите за предоставяне на информация по раздел I, т.1, т.2 и т.3 от Приложението към Заповед № З-ЦУ-843/22.06.2020 г., както следва:

По т.1. - Информация, която следва да се подава от ТБ/ДПУ към НАП за открити или закрити банкови/платежни сметки съгласно чл. 25, ал.1 от Закона за НАП - bankacc_25.xsd

По т.2. - Информация, която следва да се подава от ТБ/ДПУ към НАП за предоставените виртуални POS терминали съгласно чл.25, ал.1 - pos_25.xsd

По т. 2.1.  - Информация, която следва да се подава към НАП съгласно чл. 25, ал. 1 от Закона за НАП за виртуални POS терминали на ТБ/ДПУ, предоставени за ползване на ЗЛ, плащанията чрез които постъпват по сметки на ТБ/ДПУ и впоследствие се превеждат по сметки на ЗЛ - pos_25_tpacc.xsd

По т.3. - Информация, която следва да се подава съгласно чл. 25, ал. 3 от ЗНАП за броя и стойността на трансакциите по платежни сметки на ЗЛ, извършени чрез предоставен/и виртуален/и POS - trans_25.xsd

По т.3.1. Информация, която следва да се подава съгласно чл. 25, ал. 3 от ЗНАП за броя и стойността на трансакциите постъпили по платежни сметки на ЗЛ от платежна сметка на ТБ/ДПУ, свързана с виртуален/и POS- терминал/и на ТБ/ДПУ - trans_25_tbpos.xsd

Внедряване на нови услуги по чл. 25 от ЗНАП

Вижте Примерни xml схеми

От 01.08.2020 г. следва да започне регулярното предоставяне на информацията по чл. 25, ал. 1 и ал. 3 от ЗНАП. Информацията за периода 01.01.2020 г. – 31.07.2020 г. следва да бъде предоставена до 31.08.2020 г.

Подаването на данните по новия формат ще се извършва по електронен път чрез разработените за целта нови електронни услуги в Портала за електронни услуги на НАП.

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!