Z6_PPGAHG800HFP60QTB1OKEL14J0
Z7_PPGAHG800HFP60QTB1OKEL14B4

СЪДЪРЖАНИЕ

Формат и обхват на информацията за целите на автоматичния обмен на информация с държавите-членки на ЕС:

Информацията се предоставя от пенсионноосигурителните дружества по глава девета, раздел ІІ от Кодекса за социално осигуряване и животозастрахователните дружества по Кодекса за застраховането и ще касае изплащаните пенсии и доходи по животозастрахователни продукти на лица, който са местни за данъчни цели на държава-членка на ЕС.

Информацията следва да бъде предоставяна в XML формат, по електронен път, подписана с универсален електронен подпис чрез Портал за електронни услуги на НАП.

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!