Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24K4
Z7_PPGAHG80096H50Q5UL4MP520A2

Декларации по Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Дата на публикуване: 11.09.2020
Последна актуализация: 25.08.2021

Според чл. 41, ал. 1, от ЗПКОНПИ, органът по избора или назначаването поддържа публичен регистър на декларациите за несъвместимост и декларациите за промяна на декларирани обстоятелства в декларациите за несъвместимост за лицата по чл. 35, ал. 1.

С Протокол №2 от 10.05.2018 година Постоянната комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество към Общински съвет Каспичан утвърди следните образци на декларации :