Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24U0
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CS4

Заповед РД-25-467, гр. Каспичан, 23.09.2021г.

Дата на публикуване: 23.09.2021
Последна актуализация: 09.05.2022

З А П О В Е Д

№ РД-25- 467

гр. Каспичан, 23.09.2021г.

 

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и чл.8, ал. 2 от Изборния кодекс, във връзка с Решение на Народното събрание за насрочване на избори за президент и вицепрезидент на Република България и Указ № 245 издаден на 14 септември 2021 година от Президента на Републиката за насрочване на  избори за Народно събрание на 14 ноември 2021г.

О Б Р А З У В А М :

            ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ на територията на Община Каспичан за произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на Република България и Народно събрание, като утвърждавам тяхната номерация и адрес в съответствие с Решение № 564-ПВР/НС от 21.09.2021г.  на Централна избирателна комисия,  както следва:

 

№ на секция

Населено място

Адрес

301900001

гр. Каспичан

НЧ “Пробуда - 1928” – „Канцелария“,

ул. ”Мадарски конник” № 46

301900002

гр. Каспичан

СУ “П. Волов”,

ул. ”Мадарски конник” № 99

301900003

гр. Каспичан

СУ “П. Волов”,

ул. ”Мадарски конник” № 99

301900004

гр. Каспичан

НЧ “Пробуда - 1928” - зала № 105,

ул. ”Мадарски конник” № 46

301900005

с. Каспичан

ДГ „Радост” ,

ул. ”Мусала” № 8

301900006

с. Каспичан

ОбУ “Христо Ботев”,

ул. ”Цар Симеон” № 8

301900007

гр. Каспичан (кв. Калугерица)

НЧ “Освобождение - 1904”,

ул. ”Юрий Гагарин” № 21

301900008

с. Могила

НЧ „Просвета - 1874“

„Зала за провеждане на тържества“,

ул. ”Цар Асен”  № 34

301900009

гр. Плиска

ДГ „Детелина“

ул. ”Хан Омуртаг” № 10

301900010

гр. Плиска

Клуб на пенсионера,

ул. ”Александър Стамболийски” № 12

301900011

с. Златна нива

НЧ “Васил Левски - 1927” – „Ритуална зала“,

пл. ”Възраждане” № 1

301900012

с. Върбяне

НЧ „В. Левски – 1924“ –  „Зала за провеждане на тържества“

ул. „Хан Крум“ № 1А

301900013

с. Кюлевча

Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, ул. ”Дружба” № 5

301900014

с. Марково

ОбУ “Пенчо Славейков”,

ул. ”Станьо Василев” № 26

301900015

с. Марково

ДГ „Ален мак”,

ул. ”Станко Георгиев” № 3

301900016

с. Косово

ОУ “Васил Левски”,

ул. ”Хан Аспарух” № 22

Копие  от настоящата заповед да се изпрати в срок до 24.09.2021г. на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към МРРБ, Районна избирателна комисия – Шумен за сведение и на кметовете и кметските наместници по населени места за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Христина Йорданова – секретар на Община Каспичан.

 

МИЛЕНА НЕДЕВА /П/

КМЕТ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН