Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24U0
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CS4

Заповед № РД-25–568, гр. Каспичан, 18.11.2021г.

Дата на публикуване: 18.11.2021
Последна актуализация: 09.05.2022

ЗАПОВЕД

№ РД - 25 – 568

гр. Каспичан, 18.11.2021г.

На основание  чл.44, ал.1, т. 1 и т. 4 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с произвеждане на втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на Република България на 21 ноември 2021г. и Заповед № РД -15-132 от 12.11.2021г. на Областния управител на Област Шумен относно организиране опазването на обществения ред и осигуряване на нормално и спокойно протичане на изборния ден

 

НАРЕЖДАМ:

1. Забранявам продажбата на спиртни напитки в магазините, заведенията за обществено хранене и други обществени места на територията на Община Каспичан от 07.00 часа до 20.00 часа на 21.11.2021г. /неделя/;

2. Забранявам провеждането на  масови прояви  на територията на Общината  в изборния ден с цел предотвратяване   предпоставките за нарушаване на обществения ред.

Копие от настоящата заповед да се връчи на кметовете на населените места и  кметските наместници за сведение и  изпълнение, на Областния управител на Област Шумен, Началник на РУ Нови пазар за сведение и да се публикува на интернет страницата на Община Каспичан.

            Контрол по изпълнението на заповедта ще упражнявам лично.

 

МИЛЕНА НЕДЕВА /П/

КМЕТ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН