Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24U0
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CS4

Заповед № РД-25- 487, гр. Каспичан, 07.10.2021г.

Дата на публикуване: 07.10.2021
Последна актуализация: 09.05.2022

З А П О В Е Д

№ РД-25- 487

гр. Каспичан, 07.10.2021г.

 

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 175 и чл. 183, ал.3 от Изборния кодекс във връзка с Решение на Народното събрание за насрочване на избори за президент и вицепрезидент на Република България и Указ № 245, издаден на 14 септември 2021 година от Президента на Републиката за насрочване на  избори за Народно събрание на 14 ноември 2021г., 

О П Р Е Д Е Л Я М:

Местата за поставяне на агитационни материали на регистрираните партии, коалиции за участие в  изборите за президент и вицепрезидент на Република България и Народно събрание на 14.11.2021г.,  както следва:

 1. В гр. Каспичан:
 • Рекламни колони и табла на територията на общинския център;
 • Клубовете и офисите на политическите партии и коалиции;
 • Частни сгради, витрини и огради – с разрешение на собственика на имота или управителя на имота.
 1. В населените места на територията на Община Каспичан, както следва:

гр. Плиска:

 • Рекламни колони и табла на територията на гр. Плиска;
 • Частни сгради, витрини и огради – с разрешение на собственика на имота или управителя на имота.

с. Каспичан:

 • Информационните табла на ул. „Девети май“;
 • Частни сгради, витрини и огради – с разрешение на собственика на имота или управителя на имота.

с. Златна нива:

 • Старата автобусна спирка, находяща се до парка в с. Златна нива;
 • Частни сгради, витрини и огради – с разрешение на собственика на имота или управителя на имота.

с. Марково:

 • Частни сгради, витрини и огради – с разрешение на собственика на имота или управителя на имота.

с. Косово

 • Автобусна спирка;
 • Частни сгради, витрини и огради – с разрешение на собственика на имота или управителя на имота.

с. Върбяне:

 • Рекламни табла на двете автобусни спирки;
 • Информационното табло пред Кметство с. Върбяне;
 • Табло пред сладкарницата в село Върбяне;
 • Табло пред хранителния магазин;
 • Частни сгради, витрини и огради – с разрешение на собственика на имота или управителя на имота.

с. Могила:

 • Рекламни колони и табла на територията на с. Могила;
 • Частни сгради, витрини и огради – с разрешение на собственика на имота или управителя на имота.

с. Кюлевча

 • Автобусна спирка – ул. „Васил Коларов“ №29;
 • Рекламни колони и табла на територията на с. Кюлевча;
 • Частни сгради, витрини и огради – с разрешение на собственика на имота или управителя на имота.

кв. Калугерица

 • Частни сгради, витрини и огради – с разрешение на собственика на имота или управителя на имота.
 •  

Предизборната кампания се открива на 15 октомври 2021г. (30 дни преди изборния ден).

Забранява се унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по определения в Изборния кодекс ред, до приключване на изборите.

Забранява се използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост, и безопасността на движението, както и на материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите.

Забранява се използването на агитационни материали съдържащи герба и/или знамето на Република България и/или на чужда държава, както и религиозни знаци или изображения.

Забранява се използването на държавния и общинския транспорт за предизборна агитация.

Забранява се поставянето на агитационни материали на партии, коалиции и инициативни комитети в изборните помещения, както и на разстояние, по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение, през изборния ден и до края на гласуването.

Агитационните материали, поставени на неразрешени места по решение на РИК се премахват или изземват .

Партиите, коалициите и инициативните комитети в 7-дневен срок след изборния ден, премахват поставените от тях агитационни материали по повод на вече приключили избори.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Иванка Найденова – Директор на Дирекция“ОА“.

Копие от настоящата заповед да се публикува в сайта на Община Каспичан и да  се сведе до знанието на представителите на партиите и коалициите, кметовете на кметства, кметските наместници, Началник на участък „Полиция”  - Каспичан  и Районна  избирателна комисия –Шумен, за сведение.

 

МИЛЕНА НЕДЕВА /п/

КМЕТ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН