Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24U0
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CS4

Заповед № РД-25-483, гр. Каспичан, 04.10.2021г.

Дата на публикуване: 04.10.2021
Последна актуализация: 09.05.2022

З  А  П  О  В  Е  Д

№ РД-25 - 483

гр. Каспичан 04.10.2021г.

                                                          

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА , чл.10 и чл.235 от Изборния кодекс, във връзка с Решение на Народното събрание за насрочване на избори за президент и вицепрезидент на Република България и Указ № 245 издаден на 14 септември 2021 година от Президента на Републиката за насрочване на  избори за Народно събрание на 14 ноември 2021г.

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Я  М  :

 

            Избирателни секции на територията на Община Каспичан за гласуване на избиратели  с увредено зрение или със затруднения в придвижването  при  произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на Република България и Народно събрание, като утвърждавам тяхната номерация и адрес,  както следва:

№ на секция

Населено място

Адрес

301900002

гр. Каспичан

СУ “П. Волов”,

ул. ”Мадарски конник” № 99

301900006

с. Каспичан

ОбУ “Христо Ботев”,

ул. ”Цар Симеон” № 8

301900010

гр. Плиска

Клуб на пенсионера,

ул. ”Александър Стамболийски” № 12

301900015

с. Марково

ДГ „Ален мак”,

ул. ”Станко Георгиев” № 3

Избиратели  с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да правят заявки за помощ в изборния ден – 14 ноември 2021 г. от 08.00 часа до 16.00 часа в  сградата на Общинска администрация гр. Каспичан, ул. „Мадарски конник“ № 91.    Заявки за помощ ще се приемат и на  безплатен телефонен номер – 080040088, на телефон 05351/74 40, телефон 0889203500 и телефон 0889745273.

 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Христина Йорданова – секретар на Община Каспичан.

Заповедта да се публикува на интернет страницата на Община Каспичан и да се обяви на публично място.

Копие от настоящата заповед да се сведе до знанието на Районна избирателна комисия - Шумен, кметовете и кметски наместници по населени места за сведение и изпълнение.

                                           

 

 

МИЛЕНА  НЕДЕВА /П/

КМЕТ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН