Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24U0
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CS4

Заповед № РД-25- 482, гр. Каспичан, 04.10.2021г.

Дата на публикуване: 04.10.2021
Последна актуализация: 09.05.2022

 

З А П О В Е Д

№ РД-25- 482

гр. Каспичан, 04.10.2021г.

 

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал. 2, ал. 3 и ал.4, чл. 90 и чл. 37 от Изборния кодекс, във връзка с Решение на Народното събрание за насрочване на избори за президент и вицепрезидент на Република България и Указ № 245 издаден на 14 септември 2021 година от Президента на Републиката за насрочване на  избори за Народно събрание на 14 ноември 2021г.

 

О Б Р А З У В А М :

 

ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ /ПСИК/ на територията на Община Каспичан за  произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на Република България и Народно събрание, като утвърждавам нейния номер и адрес в съответствие с Решение № 564-ПВР/НС от 21.09.2021г.  на Централна избирателна комисия,  както следва:

 

№ на секция

Населено място

Адрес

301900017

гр. Каспичан

гр. Каспичан, ул. „Дим. Благоев“ № 40 Пенсионерски клуб

Копие  от настоящата заповед да се изпрати незабавно на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към МРРБ, Районна избирателна комисия – Шумен за сведение и на кметовете и кметските наместници по населени места за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Христина Йорданова – секретар на Община Каспичан.

 

 

МИЛЕНА НЕДЕВА /П/

КМЕТ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН