Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24U0
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CS4

Заповед РД-25-459, гр. Каспичан, 20.09.2021г.

Дата на публикуване: 23.09.2021
Последна актуализация: 09.05.2022

 

З А П О В Е Д

№ РД-25- 459

гр. Каспичан, 20.09.2021 г.

 

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с Решение на Народното събрание за насрочване на избори за президент и вицепрезидент на Република България, Указ № 245 издаден на 14 септември 2021 година от Президента на Републиката за насрочване на  избори за Народно събрание на 14 ноември 2021г. и чл.18, ал. 1 от Изборния кодекс,

 

З А П О В Я Д В А М:

Организационно – техническата подготовка в Община Каспичан за произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на Република България и Народно събрание, да се осъществява от Комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Христина Йорданова – секретар на Община Каспичан;

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Радостина Механджийска – юрисконсулт;

ЧЛЕНОВЕ:     

 1. Иванка Найденова – директор на дирекция „Обща администрация“ ;

 2. Станислава Петкова – гл. експерт „Човешки ресурси административно и организационно обслужване“ ;

 3. Клавдия Живкова – гл. специалист „Административно  правно обслужване на населението”;

 4. Снежана Димитрова – счетоводител;

             5. Мирослава Рашидова – инспектор „Местни данъци и такси“.

 

Контролът за законосъобразното разходване на средствата,  предоставени целево за изборите и одобряването на       разходните документи, възлагам на Иванка Найденова – директор на дирекция „Обща администрация“.

За изпълнението на поставената задача Председателят на Комисията може да привлича при необходимост и други  служители от Общинската администрация.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Христина Йорданова – секретар на Община Каспичан.

Заповедта  да се връчи на лицата посочени в нея за сведение и изпълнение.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК.

 

МИЛЕН МИНЧЕВ /П/

ЗАМЕСТНИК - КМЕТ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН

Заповед за заместване № РД - 25-210/ 06.04.2020г.