Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KE4
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3AE2
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121K5

Образование

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 16.07.2021

  

Образователната политика в Община Каспичан се формира, изпълнява и контролира в съответствие със Закона за предучилищно и училищно образование, Държавните образователни стандарти, Плана за интегрирано развитие на Община Каспичан, Програмата за управление на кмета на община Каспичан и Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Каспичан/2020-2021/.

        Общинската образователна политика следва националните приоритети за по-активно продължаване на политиката за повишаване на качеството и ефективността на образованието и образователната система, за продължаване на започнатите промени в тях, за постигане на обществен консенсус по хода на реформата в образователната система, готовността на организираното гражданско общество да бъде активен партньор на държавата за ускорено развитие и висока ефективност на българското образование и наука.

Новата концепция за образование изисква положителни промени в следните области:

- управление на образованието - децентрализация и гарантирано участие на гражданското общество в изработването, прилагането и мониторинга на стратегиите за развитие на образованието; планиране на достатъчно ресурси за образование;

- образователна среда - изграждане на толерантна, здравословна и сигурна образователна среда, насърчаваща индивидуалното развитие; ясно определени задължителни знания и умения; практическа насоченост на учебното съдържание; привлекателни форми на обучение, представящи разбираемо учебното съдържание; измерими образователни резултати; широко на-влизане на нови информационни и комуникационни технологии;

- учителска професия - целенасочени политики в областта на квалификацията на учителите и разпространението на ефективни педагогически практики;

- мониторинг - създаване на системи за ефективно измерване на образователните постижения и системи за мониторинг на дейността на учителя и училището.