Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8009BF20QB268PM1HEJ5

Публично обсъждане на Отчета по изпълнението на бюджета и средствата от европейския съюз на Община Каспичан за 2021г.

Дата на публикуване: 08.08.2022
Последна актуализация: 08.08.2022

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Каспичан съобщава, че на 17.08.2022г. /сряда/ от 17,30 часа в Заседателната зала на Община Каспичан ще се проведе публично обсъждане на Отчета по изпълнението на бюджета и средствата от европейския съюз на Община Каспичан за 2021 година.

На основание чл. 46, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на община Каспичан, Уведомяваме всички заинтересовани лица, че становища по годишния отчет за изпълнение и приключване на бюджета могат да се представят в деловодството на общината не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане.

РАЛИЦА ТОДОРОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАСПИЧАН