Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OQ6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12K77

Природни ресурси

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 04.11.2022

Кратко описание (максимален брой символи 500)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est labom.

Релеф

Релефът на общината е разнообразен – от равнинен в южната част, през хълмист в централната, до ниско планински в северната. Територията ѝ попада в пределите на Горнотракийската низина и части от Сърнена Средна гора.

Южната част на общината, приблизително до условната линия на север покрай селата ВърбенЗлатосел и Зелениково се заема от северната, хълмиста част на Горнотракийската низина, с надморска височина между 200 и 300 m. Югозападно от село Тюркмен, на границата с община Раковски се намира най-ниската точка на община Брезово – 171 m н.в.

Районите северно от горепосочената условна линия се заемат от южните склонове (и част от северните в землището на село Свежен) на западната част на Сърнена Средна гора. Тук, на границата с община Павел баня, североизточно от село Розовец се издига връх Братан 1235,8 m, най-високата точка на общината и на цялата Сърнена Средна гора.

Води

От Сърнена Средна гора водят началото си множество малки реки, които текът на юг и при навлизането си в Горнотракийската низина изкуствено се разделят на множество напоителни канали, с водите на които се напояват обширните земеделски земи. По-големи от тези реки са Брезовска река (52,7 km) и Сребра, явяващи се леви притоци на Марица, и които протичат през община Брезово с горните и част от средните си течения. Брезовска река извира под връх Братан и се насочва на юг. Преминава последователно през селата Розовец и Зелениково, град Брезово и селата Чоба и Тюркмен и южно от последното напуска пределите на общината. Река Сребра води началото си южно от село Свежен. Тече в южна посока като минава последователно през селата ЗлатоселДрангово е Отец Кирилово и също напуска територията на общината.

Крайната северна част на община Брезово се отводнява от Свеженска река (ляв приток на Бяла река, от басейна на Стряма). Тя извира североизточно от село Свежен, минава през селото и завива на северозапад, като протича в дълбока залесена долина. На около 7 km северозападно от селото навлиза в община Карлово.

На реките Брезовска и Сребра и на някои от техните притоци има изградени множество микроязовири, водите на които са включени в обширна напоителна система. По-големи от тях са язовирите: „Дондуково“ и „Отец Кирилово“ (на река Сребра), „Пъдарско“, „Борец 1, 2 и 3“, „Дрангово“, „Болярино“ и др.