Z6_PPGAHG80018CD0Q5VTE3VF10P6
Z7_PPGAHG8001ACC0QLGPRT6C2OA6

ПГ "Златю Бояджиев"

Дата на публикуване: 13.07.2022
Последна актуализация: 28.10.2022

Професионална гимназия „Златю Бояджиев“ е единственото професионално училище на територията на община Брезово – дели една сграда със средното училище в гр. Брезово. Девиз на гимназията: „Европейски стил в образованието”. Професионалното образование се осъществява в средната степен – в първи и във втори гимназиален етап, чрез общообразователна и професионална подготовка в професионални направления: „Монтьор на селскостопанска техника” и „Готвач”. От няколко години се наблюдава повишаване броя на учениците в дневна,задочна и самостоятелна форма на обучение,което показва засилен интерес към средното образование.
Адрес: 4160 гр.Брезово общ.Брезово,обл.Пловдив, ул. "Васил Коларов" №1
Телефон: Директор: 031912349 Деловодство: Тел. 03191/2144
GSM 0893634314
GSM 0893634313
E-mail: pg_zl.boiadgiev©abv.bg