Z6_PPGAHG800HA1006G627PCVEIS3
Z7_PPGAHG800HA1006G627PCVEI25

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"

Дата на публикуване: 13.07.2022
Последна актуализация: 28.10.2022

Училището е средищно, като учениците се обучават в дневна форма от първи до седми клас. Разполага с добре оборудван компютърен кабинет с мултимедия. Отвън има площадка със съоръжения за фитнес. Учениците са обхванати в целодневна организация на обучение. Предоставя им се подкрепа за личностно развитие, която осигурява подходяща физическа, психологическа и социална среда за развитие на способностите и уменията им в съответствие с индивидуалните образователни потребности на всеки ученик чрез допълнително обучение по предмети и извънкласни занимания.
Адрес: с. Стрелци, общ. Брезово, обл. Пловдив
Телефон: 0879511709
Е-mail: oystrelci©abv.bg