Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24S6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SM5

Общински съветници

Ангел Тодоров Иванов

Веселинка Добрева Копаранова

Георги Генов Дзанев

Жеко Стоев Калчев

Иван Иванов Стоев

Иванка Донева Алексова

Калин Танев Калапанков

Маргарита Петрова Петрова

Милко Генов Сарафов

Невена Йосифова Проданска

Нина Станева Аврамова

Радка Видева Стайкова