Z6_PPGAHG8001UC306OFHLU0FIVS5
Z7_PPGAHG8001UC306OFHLU0FIV13

Дневен ред на ОбС

Дата на публикуване: 25.10.2022
Последна актуализация: 28.10.2022

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
Изх.№114/17.10.2022 г.
До ………………….


П О К А Н А
На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.15, т.9 от ПОДОСНКВОА
СВИКВАМ:
на 27.10.2022 г. /четвъртък / от 14.00 часа
48-то заседание на Общински съвет гр. Брезово, което ще се проведе в Заседателна зала на общината, при следния
Проект!
Дневен ред:

1. Информация относно изпълнението на Стратегията за водено от общностите местно развитие на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови“ към 10.10.2022 г

Докл.: Изпълнителния директор на МИГ Брезово, Братя Даскалови


2. Докладни записки:

- Докладна записка с вх. №339 от 28.09.2022 г. от кмета на община Брезово, относно: Промяна характера на собствеността от „публична общинска собственост“ в „частна общинска собственост“ за поземлен имот с идентификатор 62966.28.38 от кадастрална карта на землището с. Розовец
- Докладна записка с вх. №340 от 28.09.2022 г. от кмета на община Брезово, относно: Продажба на общински недвижим имот УПИ IV 276, кв. 48 от действащия кадастрален и регулационен план на с. Отец Кирилово
- Докладна записка с вх. №349 от 07.10.2022 г. от кмета на община Брезово, относно: Учредяване право на строеж за построяване на жилищна сграда върху общински недвижим имот в с. Златосел представляващ УПИ VII общ., кв.15
- Докладна записка с вх. №350 от 07.10.2022 г. от кмета на община Брезово, относно: Продажба на общински лек автомобил
- Докладна записка с вх. №357 от 13.10.2022 г. от кмета на община Брезово, относно: Отмяна на Решение №616 на Общински съвет гр. Брезово от 20.09.2022 г. и вземане на Решение за допълване на списъка на капиталовите разходи за 2022 г.
- Докладна записка с вх. №358 от 13.10.2022 г. от кмета на община Брезово, относно: Вземане
на решение за допълване списъка с капиталовите разходи за 2022г. с обект“ Изграждане на тръбен кладенец в общински недвижим имот в с, Чехларе, общ. Брезово“
- Докладна записка с вх. №360 от 14.10.2022 г. от председател на ОбС - Брезово, относно: Подпомагане жители на общината с еднократна финансова помощ
- Докладна записка с вх. №363 от 14.10.2022 г. от Заместник кмет на община Брезово, относно: Даване на съгласие за закупуване на нови съдове за разделно събиране на отпадъци с обеми 1100 литра – 100 броя и 240 литра – 200 броя за нуждите на община Брезово, със средства, натрупани като отчисления от община Брезово за депонирани отпадъци на депо за неопасни отпадъци в с. Шишманци

3. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

Забележка! На 20.10.2022 г. /четвъртък/ от 14.00 часа в Заседателна зала на общината ще се проведе заседание на Постоянните комисии при Общински съвет – Брезово.

Поканват се граждани и заинтересовани лица да вземат участие в заседанието на общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: /п/
Аргир Вълчев